Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
9428 4b63
Reposted frommyname myname vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
1519 5585
Reposted fromrosejalea rosejalea viadzony dzony
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadontforgot dontforgot
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako vialaters laters
8869 4b86
Reposted fromlaters laters viadangerzone dangerzone
Reposted fromFlau Flau viadangerzone dangerzone
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadlenaa madlenaa
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viamikrokosmos mikrokosmos

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viamikrokosmos mikrokosmos
8565 5ab9
Reposted fromimradioactive imradioactive viaciarka ciarka
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaciarka ciarka
9177 5479
Reposted fromEtnigos Etnigos viashitsuri shitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl