Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viawszystkodupa wszystkodupa
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viasprzecznosc sprzecznosc
9224 8c69 500
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
5358 6255 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viadangerzone dangerzone
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadangerzone dangerzone
6848 3317 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadangerzone dangerzone
3010 15f0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viasprzecznosc sprzecznosc
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viasprzecznosc sprzecznosc
2706 ce23 500
I Origins (2014)
Reposted fromniepogoda niepogoda viairmelin irmelin
1010 6419
6977 fb42 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
Autumn
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
Icefields Parkway, Banff, Alberta, Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
1698 b12b
.
Reposted frompiksele piksele viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl